Voor het gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl gelden onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Definities
• Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl;
• Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Onlinetrainingen.uwv.nl;


Artikel 2 Algemeen
1. Door het gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.
2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.


Artikel 3 Doel en kosten
1. Onlinetrainingen.uwv.nl is een website die deel uitmaakt van het officiële dienstverleningsaanbod van UWV. Onlinetrainingen.uwv.nl bevat een interactief leerprogramma in de vorm van e-learning. Het leerprogramma bestaat uit een combinatie van lesstof en opdrachten en heeft ten doel om ondersteuning te bieden aan werkzoekenden.
2. Het gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl is gratis.


Artikel 4 Links naar derdensites
Op Onlinetrainingen.uwv.nl zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. UWV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 5 Gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl
1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Het is Gebruiker niet toegestaan Onlinetrainingen.uwv.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die UWV en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval - doch niet uitsluitend - verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl c.q. het hinderen van de werking van Onlinetrainingen.uwv.nl

Artikel 6 Privacy
1. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacy Statement.
2. UWV mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via Onlinetrainingen.uwv.nl aanbiedt. UWV zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.

Artikel 7 Uitsluiting
1. UWV gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van Onlinetrainingen.uwv.nl of de via Onlinetrainingen.uwv.nl aangeboden faciliteiten.
2. Indien daarvoor aanleiding is, zal UWV ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 8 Onderhoud/ storingen
1. UWV spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot Onlinetrainingen.uwv.nl te verschaffen.
2. UWV kan (onderdelen van) Onlinetrainingen.uwv.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. UWV zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Onlinetrainingen.uwv.nl, waaronder doch niet uitsluitend de (auteurs)rechten op de door of wegens UWV geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, videofragmenten, het ontwerp, de merkrechten etc., berusten bij het UWV.
2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van Onlinetrainingen.uwv.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van UWV heeft verkregen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Het gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. UWV is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van Onlinetrainingen.uwv.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van UWV of zijn medewerkers.
2. UWV is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
3. De informatie op Onlinetrainingen.uwv.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. UWV raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 11 Klachten
Bij klachten over de dienstverlening door UWV, waaronder ook Onlinetrainingen.uwv.nl wordt aangemerkt, is het Klachtenreglement UWV 2009 (18 november 2008, Stcrt. 2008, 241) van toepassing.

Een klacht kunt u indienen bij het Klachtenbureau UWV, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 898 25 25, via www.uwv.nl door een digitaal klachtenformulier in te vullen, of u kunt een brief sturen naar:
Klachtenbureau UWV, Postbus 58071, 1040 HB Amsterdam.